Informace o certifikaci osob v režimu normy ČSN EN ISO/IEC 17024

26.06.2014


Norma ČSN EN ISO/IEC 17024

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky, které zajistí, že certifikační orgány provozující certifikaci osob pracují shodným, srovnatelným, spolehlivým a důvěryhodným způsobem.Certifikační orgán, který chce pracovat podle požadavků této normy, vybuduje vlastní systém managementu kvality. Po výběru oborů, ve kterých budou služby nabízeny, nastaví podmínky a požadavky na žadatele o certifikát. Zavedený systém managementu včetně oblastí certifikace může být akreditován u národního akreditačního orgánu, kterým je v České republice Český institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA). Akreditace je pověření provádět certifikaci v akreditovaných oblastech. Certifikační orgán je v průběhu trvání akreditace akreditačním orgánem pravidelně dozorován. Po ukončení platnosti musí být akreditace obnovena reakreditací.

Certifikát

Zájemce, který chce certifikát získat, musí splnit požadavky, které má certifikační orgán pro oblast definovány a absolvovat certifikační řízení. Úspěšnému žadateli je propůjčen certifikát.Takový certifikát je dokladem o tom, že jeho držitel splňuje stanovené požadavky a v certifikované oblasti dosáhl odborné úrovně požadované pro udělení certifikátu a že si tuto úroveň udržuje po celou dobu platnosti. Při správném použití certifikátu je tento dokument garancí osobních kvalit jeho držitele a zvyšuje jeho konkurenceschopnost na trhu práce.

Věrohodnost certifikátu

Pojem „certifikát“ není chráněn žádnou ochrannou známkou, ani jiným způsobem. To může vést k tomu, že tento pojem je někdy používán zavádějícím způsobem. Velmi často je za certifikát vydáváno osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Certifikáty se tedy mohou značně lišit svou vypovídací hodnotou. Je třeba naučit se obsah certifikátu číst a porozumět mu.Pro certifikát udělený certifikačním orgánem pracujícím v režimu normy ČSN EN ISO/IEC 17024 platí několik podmínek, které zaručují věrohodnost takového dokumentu.

Certifikát musí obsahovat:

  • název certifikované funkce (oblasti certifikace);
  • odkaz na zdroj, ve kterém jsou uvedeny podmínky certifikace;
  • jednoznačnou identifikaci certifikačního orgánu;
  • v případě akreditovaného certifikátu odkaz na akreditaci, na jejímž základě certifikační orgán pracuje;
  • odkaz na normu nebo jiný závazný (normativní) dokument, který upravuje činnost certifikačního orgánu;
  • přesnou identifikaci držitele;
  • datum udělení a ukončení platnosti certifikátu.
Zájemce o certifikát musí mít možnost získat všechny informace potřebné pro certifikaci. Certifikační orgán je rovněž povinen vést a zveřejňovat seznam udělených případně odebraných certifikátů.Funkce certifikátu coby dokladu o udržování odborné úrovně a profesní kvality držitele je zajištěna omezenou platností certifikátu, kterou je nutné po jejím ukončení obnovovat recertifikací. Doba platnosti nebývá delší než pět let.

                                                                                       zdroj: http://www.bivs.cz/
Vaše reality - víc než jen obchod
Vaše Reality cz, s.r.o.
Ulrichovo náměstí 762/6
Hradec Králové 2, 500 02

tel.: +420 773 123 091
tel.: +420 774 803 100
e-mail: info@vaserealitycz.cz
web: www.vaserealitycz.cz

Novinky v naší nabídce

Vaše reality - víc než jen obchod
ISO-17024-vaserealitycz
info@vaserealitycz.cz, +420 773 123 091
Jsme členem
Realitní komory ČR
Logo Realitni komory Ceske republiky